DEBATTARTIKEL

Foto: Göran Rosengren

F d trafikpolis och lärare på Polishögskolan:

”Ställer du upp och manifesterar för en starkare trafikpolis?”

Sören Wictorsson är f d polis/trafikpolis och lärare på Polishögskolan med ansvar för specialistutbildningarna inom trafikområdet. I en debattartikel beskriver han den alarmerande situationen inom trafikpolisen.
Han ställer också frågan om det finns intresse hos organisationer och motorpress att ställa upp och manifestera för en starkare trafikpolis som ska styras av en nationell trafiksäkerhetsorganisation samt en kompetent polisledning inom trafiksäkerhets- och trafikbrottsarbetet.
Skulle du ställa upp?


Sören Wictorsson, f d polis/trafikpolis och lärare på Polishögskolan med ansvar för specialistutbildningarna inom trafikområdet. Arkivbild. 

Polisens handlingsplan för trafiksäkerhets/trafikbrottsarbetet, A244.759/2015 – ett underlag utan värde.

Redan innan inventeringen av trafikpolisen, hösten 2015, togs ett beklagligt beslut; att numerären av trafikpolisen, då cirka 400 poliser inte skulle få öka. Frågan är: finns det 200 trafikpoliser kvar 2017? Finns det någon inom polisens ledningsgrupper som värnar om numerär och kompetens? Det hörs inget från ledningsgruppen.

Brödtexten i rapporten beskriver ändå att arbetet ska vara forskningsbaserat, vilket är jättebra. Hurra, hurra! Tidigare forskning har premierat synlighet och risken för upptäckt, som viktiga ingredienser i trafiksäkerhetsarbetet.

I vilken forskning finns resultatet att det gagnar trafiksäkerheten att minska trafikpolisen från 1800 till 400 poliser, vilket skett över en 30-årsperiod? Den stora minskningen har skett under de senaste tjugo åren. Det har skett i de gamla länsmyndigheterna med samma ledningspersonal som idag finns i regionledningarna. Kommer någon förändrad syn på trafiksäkerhetsarbetet kunna ske av dessa ledare, eller måste trafiksäkerhetsarbetet invänta deras avgång?

Nollvisionen nämns i förbigående i underlaget. Polisens trafiksäkerhetsarbete kommer omöjligt att påverka nollvisionen med nuvarande insatser. Trafiksäkerhetsarbetet ska styras av de operativa ledningsgrupperna. Vilka ledningsfunktioner finns i dessa grupper? Vilken trafiksäkerhetskompetens finns? Räcker det med ett B-körkort som kompetens?

Flera trafikpolischefer och flera gruppchefer vid de nya trafikgrupperna har befordrats i den nya moderna organisationen, utan att man kan redovisa trafiksäkerhetskompetens. Hur ska de kunna handleda i verksamheten utan kompetens? Kanske är det lättare för polisledningarna att styra dessa chefer, eller? Måtte det gå bra för dessa nya, oerfarna chefer. Vem inom polisen bryr sig om trafiksäkerhets-/ trafikbrottsarbetet? Har polisen blivit kapad av onda och inkompetenta krafter?

Att flera regionledningar har obstruerat mot Genomförandekommitténs beslut från 14 maj 2014 om att inte införa regionoperativa enheter är anmärkningsvärt och förmodligen ett avsteg från den politiska viljan.

Vad gör nya polisledningen?

Yrkestrafik

Det tar lång tid, minst tio år, att bli fullt utbildad och erfaren trafikpolis inom trafiksäkerhets-/ trafikbrottsarbetet. Varför vårdar man inte specialisterna och investerat kapital för alla skattebetalare? Många trafikpoliser har slutat av uppgivenhet. Arbetet har inte blivit enklare då många trafikutredare har slutat och inga nya har rekryterats. Den enskilde trafikpolisen måste således kunna utreda de brott man upptäcker under kontrollverksamheten.

Vad gör man om man upptäcker 42 brott vid kontrollen av ett lastbilsekipage? 35 brott mot kör -och vilotiderna den senaste månaden, 2 brott mot farligt godsreglerna, felaktig hantering av radioaktivt material, 1 brott mot lastsäkringsreglerna, 2 brott gällande brister på fordonen, 1 brott gällande viktbestämmelserna och slutligen en hastighetsförseelse. Föraren och ägaren till fordonsekipaget är utlänningar. Kravet i Polislagens 9 § är, att alla brott ska anmälas som kommer till polisens kännedom.

Det är således inte enkelt att vara trafikpolis. Vem kan handleda i ett sådant ärende, vem kan vara förundersökningsledare och vem kan vara utredare?

Kompetensen inom trafiksäkerhets-/trafikbrottsarbetet måste kunna säkerställas och utvecklas så samhällets regelsystem kan upprätthållas på ett rättssäkert sätt. Hur mycket av de internationella transporterna styrs av maffialiknande organisationer eller håller på att tas över av dessa?

Vad gör nya polisledningen?

Farligt gods

Svensk polis har, genom europeiska överenskommelser, skyldigheten att genomföra 7000, tidigare 10000, kontroller på farligt godstransporter. Det är många år sedan polisen klarade den uppgiften att uppnå det europeiska kravet. Det finns heller ingen uppföljning hur många brott som anmälts angående farligt godstransporter.

Utbildningen är påtagligt tung, svår och komplicerad och det krävs ett speciellt intresse av den enskilde. Någon handledning från chefer/ledare existerar inte utan handledningen finns i boken ADR 2015:1 på drygt 1200 sidor. Boken kommer ny vart annat år. Några förundersökningsledare och utredare att ta hand om dessa utredningar har aldrig utbildats.

Vad gör nya polisledningen?

Transporter av farligt avfall

Problemet med transporter av farligt avfall är ett globalt problem, och är stort i Europa, och finns därmed i Sverige. Flera myndigheter har tillsynsansvar gällande avfall. Polisen har alltid tillsyn av vägtransporter och uppstår misstanke om brott finns alltid skyldigheten att anmäla brottet.

Polishögskolan genomförde 2013 en tredagars utbildning i ämnet för samtliga farligt godsinstruktörer. Någon reaktion från de gamla länsmyndigheterna av den nyskapade utbildningen uteblev. Riksrevisionen genomförde 2015 en granskning av problemet, Transporter av farligt avfall – fungerar tillsynen? RIR 2015:10.

Vad gör nya polisledningen?

Lastsäkring

Hur många trafikolyckor som sker beroende på osäkrad eller bristfälligt säkrad last är okänt. Vid brottsplatsundersökning, efter trafikolycka med nyttofordon, görs ingen bedömning av lasten och dess lastsäkring. Det är inte självklart att det sker någon dokumentation av lasten och eventuell lastsäkring.

Utbildningen gällande brottsplatsundersökning vid trafikolyckor är påfallande undermålig vid polisens grundutbildning. Ämnet är svårt och kräver specialistutbildning.

Vad gör nya polisledningen?

Kör och vilotider

Enligt överenskommelse inom EU skall 579 000 arbetsdagar kontrolleras gällande kör- och vilotider. Har polisen någonsin klarat detta beting? Det krävs specialistutbildning för att få behörighet att utföra kontrollerna. Hur många brott har anmälts? Har polisen ett användbart anmälningssystem som kan hantera denna typ av brott?

Någon utbildning för förundersökningsledare och utredare för att leda och utreda dessa brott finns inte. Det finns forskningsuppgifter att uppemot 50 procent har fel på kör- och vilotiderna. Är problemet okunskap eller medvetet fusk?

Vad gör nya polisledningen?

Flygande inspektion

EU beslutade 2014 att 5 procent av all nyttotrafik skall genomgå flygande inspektion. I Sverige har polisen befogenheten och skyldigheten att genomföra kontrollerna. Att framföra ett fordon på allmän väg med brister är enligt fordonslagen brottsligt och ska bestraffas med penningböter.

Skyldigheten att anmäla brotten åligger polisen. Hur ska polisen, med cirka 200 trafikpoliser, där alla inte är fullt utbildade, och ett 60-tal bilinspektörer, klara detta beting? Kravet från EU är att de flygande inspektionerna skall fungera fullt ut till 2018. Dessutom tillkommer flygande inspektion på alla andra fordon.

Vad gör nya polisledningen?

Förbjuda fortsatt färd

I ett tiotal trafiklagstiftningar finns kravet att polisen skall förbjuda fortsatt färd. Ett beslut som åligger en enskild polisman, som kan vara ett ödesdigert beslut för den enskilde eller ett företag. Beslutet kan inte överklagas. Någon dokumentation krävs inte. Det finns ingen rättspraxis, skriftliga instruktioner eller ingående utbildning i beslutsgången.

Det är inte brottsligt att bryta mot förbudet. Beslutet tas av en enskild polisman. Förändringar krävs för att tydliggöra och informera allmänheten om polisens befogenhet och att beslutet krävs för att upprätthålla en hög trafiksäkerhet och skydda andra trafikanter.

Vad gör nya polisledningen?

Aggressiv körning

Begreppet aggressiv körning har använts internt inom polisen under ett antal år. Det hade varit smakfullt om den nya moderna myndigheten hade kommit med en definition av begreppet. Det har ändå varit ut utpekat prioriterat arbetsområde under ett antal år. Definition saknas således.

Gissningsvis så är aggressiv körning ett antal grova trafikbrott såsom höga hastigheter, strunta i stopplikt, strunta i väjningsplikt, körning mot rött ljus, omkörning trots pågående möte, korta avstånd, slalomkörning, ej använda körriktningsvisare, prata i telefon och skriva sms och givetvis kombinationer av dessa brott med mera.

Det finns inget skrivet om hur detta prioriterade arbete i beslutsunderlaget ska bedrivas i framtiden. Det finns inga visioner, inga mål och definitivt ingen utbildning och heller ingen uppföljning. Vilka poliser ska kunna arbete med denna svåra övervakning?

Är påståendet sant och rätt, att det är fullständigt omöjligt att hamna på taket vid sidan om vägen eller i ett träd vid sidan om vägen eller i mitträcket på en motorväg eller två-till-ett-väg om man har följt trafikreglerna någorlunda? Är sådan körning aggressiv körning?

Det krävs en annan form av uppföljning gällande aggressiv körning och inte bara en genomsnittshastighet som mätvärde. Detta mätvärde är ett för trubbigt instrument som mätvärde gällande aggressiv körning, då det ofta är en kombination av många trafikbrott. Genomsnittshastigheten döljer och anonymiserar det aggressiva körsättet.

En del av problemen är beskrivet i forskningsrapporten Medvetna felhandlingar i trafiken av Sonja Forward. Det behövs ett nytt mätvärde som måste vara forskningsbaserat, så att samhället får en uppföljning av problemet, men hur? Det behövs en polisiär strategi och utbildning för att kunna arbeta mot problemet med aggressiv körning.

Många trafikolyckor måste utredas och bedömas utifrån en aggressiv körning.

Vad gör nya polisledningen?

Ungdomar på väg

Alla människor vistas som trafikanter på våra vägar. Ungdomar slussas in som trafikanter genom cykling, mopedkörning, bilkörning och så vidare. Ibland sker inslussningen till ett säkert trafikuppträdande inte så bra. Det blir körning på trimmade mopeder, körning med A-bilar, före detta A-traktorer, lek och farlig körning, illegal tävling på väg, med mc och bilar.

Är det rimligt att ett 15-årigt barn ska kunna köra, med enkelt fiffel, en 200-hästars turbomatad A-bil? Behövs A-traktorerna/A-bilarna över huvud taget? Poliser måste få kompetens att kunna ingripa mot denna ungdomsbrottslighet. Det krävs någon form av specialistutbildning.

Vad gör nya polisledningen?

Illegal tävling på väg

Begreppet har inte tagits upp i rapporten, trots att alla vet att det förekommer illegala tävlingar på allmän väg. Spåren efter olika former av tävlingsverksamhet kan man se i de flesta samhällen. Olyckor förekommer som hanteras på vanligt sätt och försvinner i den vanliga olycksstatistiken, utan att det uppmärksammas på speciellt sätt. Dödsolyckor förekommer.

Den illegala tävlingen är ett globalt problem och finns i många länder och givetvis i Sverige också. Någon svensk polisiär strategi eller handlingsplan finns inte, på vilket sätt polisen ska angripa problemet. Hur länge ska denna företeelse få fortgå? Hur många människor, ofta ungdomar, ska behöva omkomma innan polisen agerar?

Vad gör nya polisledningen?

Manifestation

I flera års tid har intresseorganisationer inom trafiksäkerhetsarbetet, yrkestrafikorganisationer, motortidningar och enskilda motorjournalister efterlyst trafikpoliser som arbetar utmed våra vägar. Alla vet att arbetet är nödvändigt för att öka trafiksäkerheten och arbetet mot trafikbrotten och annan brottslighet.

Är det dags för samtliga intressenter att manifestera ett gemensamt mål, som ska ställas till nya polisledningen och politikerna? Ett förslag kan vara:

 • Polisen behöver minst 1200 trafikpoliser, specialistutbildade till olika nivåer.
 • Polisen behöver minst 100 bilinspektörer.
 • Polisen behöver en nationell trafiksäkerhetsorganisation.
 • Polisen behöver en kompetent ledning inom trafiksäkerhets-/trafikbrottsarbetet.

Finns det några organisationer och motorjournalister med flera som vill hänga med på ett sådant upprop?

Avslutning

Det redovisade underlaget för trafiksäkerhets-/trafikbrottsarbetet är så undermåligt och bristfälligt, utan några visioner eller målsättningar, att något beslut är omöjligt att fatta på ett sådant underlag. Gör om och gör rätt och redovisa hela problematiken.

Det har gått ytterligare en sommar utan något trafiksäkerhets-/trafikbrottsarbete under semestertrafiken.
Vilken i ordningen?
Hur länge kan detta få fortgå?

Vad gör nya polisledningen?

Sören Wictorsson
F d polis/trafikpolis och lärare på Polishögskolan med ansvar för specialistutbildningarna inom trafikområdet.

Om artikeln

Publicerad: Onsdag 1 Februari 2017, kl 08:16
Kategori: Debatt
Taggar: Manifestation, Sören Wictorsson, Trafikpolis, Trafiksäkerhet

Dåligt säkrade betongelement kostade 1500

Dåligt säkrad last och ett ekipage i dåligt skick. Inget ovanligt, men knappast något som lagstiftaren tycks ta på allvar. Betongelement som i värsta fall kunde ha fallit av trailern och orsakat svåra skador och dödsfall "straffas" med 1 500 kronor i böter.

Björn Eriksson invigde nya ”Ljungbyparkeringen”

Efter den väl genömförda debatten i Ljungby i lördags, var det dags för invigning av den nya parkeringsplatsen som öppnar "på riktigt" den 2 oktober. Fram tills den är helt färdig erbjuds gratis parkering, men det fräscha servicehuset är då stängt. 

Ämnena många – och svaren bekanta när...

Branschens situation debatterades i Ljungby

Politisk debatt föregick invigningen av Ljungbys nya rast- och uppställningsplats för tung trafik. Debatten gav vid handen att vägslitageavgiften i allra högsta grad lever i den socialdemokratiska regeringen, förslag på zonindelad avgift lyftes samt skatteväxling som kompensation för avgiften. Hos oppositionen möter avgiften motstånd och klampning "på riktigt" fick inget tydligt ja eller nej.

Polisen för en ojämn kamp mot ”skrotbilarna”

Bromsdel for igenom framrutan på personbil

Skrotfärdiga lastbilar är ingen ovanligt syn på våra vägar. Senast i tisdags (den 12/9) kunde vi i Transportarbetarens nättidning till exempel läsa om konsekvenserna av illa underhållna fordon. De som har till uppgift att kontrollera fordonens skick på väg, trafikpolisen, blir allt färre och de för därför en ojämn kamp mot åkerierna som använder rena vrak till lastbilar.

DEBATTARTIKEL

Susanne Bäckman (L):

”Svenska transporter ska gå ihop”

Lördagen den 16 september deltar jag i en stor debatt i Ljungby om den svenska åkerinäringen – Vägval 2018. Svenska åkare med svenska chaufförer är snart utrotade. Inte på grund av att de tjänar för mycket, inte kan köra, lasta, lossa och hålla sig till lagar och förordningar utan på grund av skillnader i löneskattetryck. Klockan är fem över tolv och de som förväntas göra något genom mandat från väljare har ingen aning om hur fakta ser ut.

MHF om motståndet mot alkolås:

”Är det någon som har problem med alkoholen?”

"Ingen ska dö av rattfylleri, stoppa eftersupning, alkobommar i hamnar och en drogfri trafik". Det kämpar MHF för. Vi träffar några av eldsjälarna på Skåne Truckshow där de erbjuder att testa på krocksläden och berättar om hur mycket alkohol vi faktiskt får i oss med olika drycker.

DEBATTARTIKEL

En tom stol på lördag betyder ”walk over”

Har du den minsta lilla möjlighet - kom då till Ljungby på lördag och visa att du bryr dig om din bransch. Det är inte speciellt ofta du har chansen att träffa den klick människor som sitter på makten att avgöra din framtid.

TIA laddar för paneldebatt på lördag:

”Branschens problem bottnar ofta i polisbristen”

På lördag arrangerar Truckers International Association, TIA, en paneldebatt i Ljungby på temat "Vad händer med vägtransportbranschen?". Moderator är den förre Rikspolischefen och Generaltulldirektören Björn Eriksson. TIA:s talesperson, Nette Schölin har mött Eriksson i Stockholm för att diskutera projektet och hon känner att hon har valt rätt moderator.
- Mötet blev väldigt positivt. Och lärorikt. Min uppfattning är att Björn är en påläst och intresserad herre som vet var skåpet ska stå, berättar Nette Schölin.

DEBATTARTIKEL

SÅ på väg till Ljungbydebatten:

”Branschen behöver schyssta spelregler och tiotusentals nya medarbetare”

Sveriges Åkeriföretag är en av flera spelare som deltar i den stora debatten i Ljungby den 16 september. Riksdagspolitiker, branschexperter och åkare och förare förväntas vara på plats. Självklart medverkar vi också. För att våra åkerier ska kunna leverera året om och överallt så behöver villkoren förbättras ytterligare.

Girteka expanderar kraftigt

Så vill politikerna möta hårdnande konkurrens

Tidigare i dag, tisdag, kunde vi rapportera om jätteaffären mellan Girteka och Volvo Lastvagnar. När Girteka växer, måste deras närmaste konkurrenter följa med för att möta konkurrensen. Hur menar våra politiker att svensk åkerinäring ska möta åkerier av Girtekas kaliber? Vi frågar tre politiker.

Nyktra-projektet sjösätts i år

Automatisk nykterhetskontroll snart verklighet

Trafikverket och Polisen inleder ett samarbetsprojekt, kallat Nyktra-projektet som ska utveckla ett helt nytt koncept med automatiserade nykterhetskontroller, för att kontrollera nykterhet i vägtrafiken.

DEBATTARTIKEL

HSS till landets politiker:

Riksdagen öppnar och du har ett år på dig att övertyga oss!

September 2018 närmar sig med stormsteg och valurnorna väntar på att fyllas, vilka vill ha våra röster är något man frågar sig. Är det samma gamla politiker som mest pratar om vad de andra inte har gjort, utan att man lagt fram något själv?

Girteka Logistics köper 2 000 Volvo FH

WEBB-TV: ”Vi har köpt en miljon hästkrafter”

Girteka Logistics, ett av Europas största vägtransportföretag, har beställt 2 000 Volvo FH-lastbilar för att växa och för att uppgradera sin fordonsflotta. Roger Alm, Volvo Lastvagnar SVP Europe, överlämnade nyligen under en ceremoni i Göteborg över en symbolisk nyckel till de nya Volvobilarna till Mindaugas Raila, ordförande för Girteka Logistics.

Ny rekordutställning för Skåne Truckshow

Större än någonsin, mindre än Elmia, men med fler bilar än Mantorp, slog Skåne Truckshow 2017 upp portarna för en stor skara besökare som trotsade regnet. Och visst var det värt det!

DEBATTARTIKEL

Thomas Morell (SD) vill ha fler trafikpoliser:

”Det är på vägen buset förflyttar sig och sitt gods”

Under många år har svensk åkerinäring påtalat för politiker och myndighetschefer hur allvarlig situationen för den seriösa åkerinäringen ser ut. Aktörer som saknar trafiktillstånd utför en stor del av transportarbetet, falska körkort och förarkort har även det fastnat i polisens kontroller. Manipulerade färdskrivare har blivit vardagsmat, trots att den digitala färdskrivaren skulle vara omöjlig att manipulera!

Tidningen Proffs fre 11 augusti 2017

11 augusti 2017

Proffs är tidningen som vågar sätta fingret på problemen i branschen! Vi riktar oss till alla som varje dag och natt, året runt, arbetar med vägtransporter - och som vill att konkurrensen om uppdragen ska ske på lika villkor. Tycker du som vi? Då ska du absolut prenumerera på - eller annonsera i - tidningen Proffs!

Papperstidningen Webbtidningen

 

Tidningen Proffs fre 11 augusti 2017
Stäng

11 augusti 2017

  Tidningen Proffs, yrkesförarnas egen tidning, kommer ut 12 gånger per år. Varje nummer är laddat med artiklar från verkligheten, vad som är nytt inom branschen, vilken teknik som ökar säkerheten och vilken som sänker bränsleförbrukningen, med mycket mera.

I det senaste numret skriver vi bland annat om...

 • Dåligt säkrad last kunde ha slutat med kat(t)astrof
 • Alhem: Generaldirektören ett bondeoffer?
 • TEST: TomTom Go Professional 6250
 • Vad händer efter en gastrisk bypass-operation?
 • Världens största (och regnigaste?) skogsmässa
 • Tatra en mästare i svår terräng
 • Kalles Bud – ”började som ett extraknäck”
 • Zeidlitz: ”Kanske dags att stoppa, göra om och göra rätt?
 • Möt gänget som håller koll på yrkestrafiken i norr
 • Lyckad hästkraftsdag lockade storpublik
 • Alingsås Åkericentral – minst i regionen
 • Hos Hagströmska utbildas dina framtida kollegor
 • ... Och mycket mer!

Bli prenumerant
Det är enkelt att bli prenumerant, och det kostar inte mer än 315 kr (inkl moms) för ett helår. Klicka dig vidare till prenumerationssidan för att se fler alternativ och läsa mer information.

Bli prenumerant